Recent Posts

Bài Tập Thực Hành Khai Hải Quan Điện Tử

Bài tập thực hành khai hải quan hàng xuất khẩu Bài 1: Hồ sơ xuất khẩu chậu Gốm (EXW) Bài 2: Hồ sơ xuất khẩu chậu Gốm (FOB) Bài 3: Hồ sơ xuất khẩu chậu Gốm (CIF) Bài 4: Hồ sơ xuất khẩu chậu Gốm (F.O.C) Bài 5: Hồ sơ …

Read More »

File Excel in C/O form EUR.1

Anh dai dien form EUR1

Theo hướng dẫn tại công văn số 812/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Máy đánh chữ hiện tại không còn phổ biến, nên rất ít thấy có công ty nào còn sử …

Read More »

Đăng ký chuyển bãi kiểm hoá tại cảng Cát lái

dang ky CBKH

Chuyển bãi kiểm hoá là chuyển cont hàng từ phương tiện vận chuyển (CON TÀU) hay từ khu vực khác về BÃI KIỂM HOÁ, để kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc để lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành hay để rút ruột hàng tại cảng. ĐĂNG KÝ CHUYỂN BÃI …

Read More »

Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Của Hãng Tàu ONE

dang ky tai khoan tren website ang tau ONE

Hãng tàu ONE Hãng tàu khổng lồ ONE được tạo ra bởi sự sát nhập của ba (03) hãng tàu container: Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Line (MOL) và Kawasaki Kisen Kaisha (K line), trở thành hãng vận chuyển lớn đứng thứ 6 trên thế giới với 1.498 triệu …

Read More »

Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam

Giay chung nhan xuat xu EVFTA

Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam, Ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020) C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội dung kê khai C/O cụ thể như sau: 1. Ô trên …

Read More »

Tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam

Giay chung nhan xuat xu EVFTA

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA STT Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O …

Read More »

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu B

giay chung nhan xuat xu

Nội dung hướng dẫn kê khai C/O mẫu B được quy định tại điều 8, thông tư số 05/2018/TT-BCT, ngày 03/04/2018. 1. C/O mẫu B của Việt Nam cấp cho hàng hóa xuất khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này được …

Read More »

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo quy định tại điều 18, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng như sau:  1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp sau …

Read More »

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại điều 15, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018. 1. Đối với thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu hoặc cho sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc cho sản …

Read More »

Thời điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo hướng dẫn tại Điều 17, Nghị định 31/2018/NĐ-CP, thời điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Điều 17. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp sau 1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được cấp vào …

Read More »

Recent Posts

error: Content is protected !!