Recent Posts

Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam

Giay chung nhan xuat xu EVFTA

Hướng Dẫn Kê Khai C/O Mẫu EUR.1 Của Việt Nam, Ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020) C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội dung kê khai C/O cụ thể như sau: 1. Ô trên …

Read More »

Tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam

Giay chung nhan xuat xu EVFTA

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA STT Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O …

Read More »

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu B

giay chung nhan xuat xu

Nội dung hướng dẫn kê khai C/O mẫu B được quy định tại điều 8, thông tư số 05/2018/TT-BCT, ngày 03/04/2018. 1. C/O mẫu B của Việt Nam cấp cho hàng hóa xuất khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này được …

Read More »

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo quy định tại điều 18, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng như sau:  1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp sau …

Read More »

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại điều 15, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018. 1. Đối với thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu hoặc cho sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc cho sản …

Read More »

Thời điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo hướng dẫn tại Điều 17, Nghị định 31/2018/NĐ-CP, thời điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Điều 17. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp sau 1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được cấp vào …

Read More »

Các công đoạn gia công, chế biến đơn giản

giay chung nhan xuat xu

Theo hướng dẫn tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP, thì các công đoạn gia công, chế biến đơn giản gồm: Công đoạn gia công, chế biến sau đây khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, được xem là đơn giản và không được xét đến khi xác định …

Read More »

Khai hải quan hàng nhập khẩu luồng đỏ

Một số mặt hàng theo quy định phải kiểm tra thực tế hàng hoá, như máy móc đã qua sử dụng. Việc phân luồng tờ khai hải quan điện tử là do hệ thống căn cứ vào thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin khai hải quan để phân …

Read More »

Recent Posts

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.
error: Content is protected !!