Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020

Theo quy định tại khoản 3 điều 5 – Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì:

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; (Có C/O form… ưu đãi đặc biệt)

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG

Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.
=> Áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu không có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Click vào số hiệu văn bản để tải về

STT SỐ HIỆU VB NGÀY VB NỘI DUNG VĂN BẢN GHI CHÚ
1 107/2016/QH13 Ban hành: 06/04/2016
Hiệu lực: 01/09/2016
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  
2 134/2016/NĐ-CP Ban hành: 01/09/2016
Hiệu lực: 01/09/2016
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  
3 45/2017/QĐ-TTg Ban hành: 16/11/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2016/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Biểu thuế NK
thông thường
4 57/2020/NĐ-CP Ban hành: 25/05/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP

Biểu thuế ưu đãi

Phần 1: Thuế XK,
Phần 2: Thuế NK

5  Bản dự thảo Ban hành: 11/06/2020 BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 FORM: EVFTA
6 39/2020/NĐ-CP Ban hành: 03/04/2020
Hiệu lực: 20/05/2020
BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA GIAI ĐOẠN 2020 – 2023 FORM: VN-CU
7 07/2020/NĐ-CP Ban hành: 05/01/2020
Hiệu lực: 20/02/2020
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2019 – 2022 FORM: AHK
8 57/2019/NĐ-CP Ban hành: 26/06/2019
Hiệu lực: 26/06/2019
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019-2022 FORM: CPTPP
9 149/2017/NĐ-CP Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: KV
10 150/2017/NĐ-CP Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á – ÂU VÀ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: EAV
11 153/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: E
12 154/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ CHI LÊ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: VC
13 155/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 FORM: JV
14 156/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: D
15 157/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: AK
16 158/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – ÔT-XTRÂY-LIA – NIU DI-LÂN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: AANZ
17 159/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 FORM: AI
18 160/2017/NĐ-CP Ban hành: 27/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN – NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 FORM: AJ
19 124/2016/NĐ-CP Ban hành: 01/09/2016
Hiệu lực: 01/09/2016
Hết hiệu lực: 04/10/2020
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO FORM: S
20  56/2018/TT-BCT Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: 18/02/2019
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GCN
21 92/2019/NĐ-CP Ban hành: 20/11/2019
Hiệu lực: 06/01/2020
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2019 – 2020 FORM: S
22 83/2014/TT-BTC Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 10/08/2014
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM Biểu thuế GTGT
23 27/2008/QH12 Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực: 01/04/2009
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Thuế TTDB
24 70/2014/QH13 Ban hành: 26/11/2008
Hiệu lực: 01/01/2016
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Thuế TTDB
25 57/2010/QH12 Ban hành: 15/11/2010
Hiệu lực: 01/01/2012
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  Thuế BVMT
26 579/2018/UBTVQH14 Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thuế BVMT
27 2942/QĐ-BCT Ban hành: 28/09/2019
Hiệu lực: 03/10/2019
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỔNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM NHÔM CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Thuế CBPG
28 880/QĐ-BCT Ban hành: 18/03/2020
Hiệu lực: 25/03/2020
ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM PLASTIC VÀ SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC ĐƯỢC LÀM TỪ CÁC POLYME TỪ PROPYLEN CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A Thuế CBPG
29 1711/QĐ-BCT Ban hành: 18/06/2019
Hiệu lực: 25/06/2019
ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP HỢP KIM HOẶC KHÔNG HỢP KIM ĐƯỢC CÁN PHẲNG, ĐƯỢC MẠ HOẶC KHÔNG MẠ, ĐƯỢC SƠN CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC Thuế CBPG
30 3162/QĐ-BCT Ban hành: 21/10/2019
Hiệu lực: 26/10/2019
KẾT QUẢ RÀ SOÁT CUỐI KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP KHÔNG GỈ CÁN NGUỘI CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, MA-LAY-XI-A VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÀI LOAN Thuế CBPG
31 920/QĐ-BCT Ban hành: 20/03/2020
Hiệu lực: 20/03/2020
GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠ ( THÉP CUỘN, THÉP DÂY)  
32 1931/QĐ-BCT Ban hành: 31/05/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ( THÉP MẠ) Thuế CBPG
33  2968/QĐ-BCT Ban hành: 31/05/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ( THÉP HỢP KIM VÀ KHÔNG HỢP KIM) Thuế TV
34 4085/QĐ-BCT Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ RÀ SOÁT GIỮA KỲ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘT NGỌT  
35 686/QĐ-BCT Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC (phân bón DAP và MAP)  

Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn về nghiệp vụ Hải quan xuất nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG PHƯƠNG

Địa chỉ: 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: Địa chỉ: 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0932.220.339 (Mr. TƯỞNG)

E mail: tony@dongphuong.vn

Website: http://dongphuong.vn/

Hãy like và share nếu bạn thấy hay

 

 

Check Also

Bieu thue xuat nhap khau EVFTA

Nghị định 111/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu EVFTA

EVFTA là gì ? EVFTA là viết tắt của từ tiếng Anh: European-Vietnam Free Trade …

error: Content is protected !!