CERTIFICATE OF ORIGIN

trong mục này sẽ bao gồm nhưng văn bản liên quan về giấy chứng nhận xuất xứ

File Excel in C/O form EUR.1

Anh dai dien form EUR1

Theo hướng dẫn tại công văn số 812/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Máy đánh chữ hiện tại không còn phổ biến, nên rất ít thấy có công ty nào còn sử …

Read More »

Tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam

Giay chung nhan xuat xu EVFTA

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA STT Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O …

Read More »

Hướng dẫn kê khai C/O mẫu B

giay chung nhan xuat xu

Nội dung hướng dẫn kê khai C/O mẫu B được quy định tại điều 8, thông tư số 05/2018/TT-BCT, ngày 03/04/2018. 1. C/O mẫu B của Việt Nam cấp cho hàng hóa xuất khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này được …

Read More »

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Theo quy định tại điều 18, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng như sau:  1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp sau …

Read More »

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

giay chung nhan xuat xu

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại điều 15, nghị định 31/2018/NĐ-CP, ngày 08/03/2018. 1. Đối với thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu hoặc cho sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc cho sản …

Read More »
error: Content is protected !!