Tag Archives: File Excel in C/O các loại

File Excel in C/O form EUR.1

Anh dai dien form EUR1

Theo hướng dẫn tại công văn số 812/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Máy đánh chữ hiện tại không còn phổ biến, nên rất ít thấy có công ty nào còn sử …

Read More »
error: Content is protected !!